Onze algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING ZAKELIJKE KLANTEN (B2B)

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Algemene voorwaarden betekent onderhavige algemene voorwaarden.

Dag betekent kalenderdag.

The Holster Company betekent de onderneming The Holster Company, gevestigd aan Rondveld 9, te

Sint Anthonis en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

50733516.

Klant betekent elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of

bedrijf, die een overeenkomst aangaat of aan wilt gaan met The Holster Company.

Website betekent de website van The Holster Company, zijnde www.theholstercompany.eu.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Holster Company gedane

aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met de klant.

Voor zover de klant (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene

voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen de klant en The

Holster Company van toepassing verklaard.

2. Indien de klant eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met The Holster Company van

toepassing verklaart of hiernaar verwijst, worden die algemene voorwaarden door The Holster

Company niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van The Holster Company, tenzij

uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.

3. De algemene voorwaarden zijn de klant vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de

website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen

op verzoek kosteloos worden toegezonden.

4. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van

The Holster Company wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door The Holster

Company ingeschakelde derden.

5. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met

natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Aanbiedingen/offertes

1. Alle aanbiedingen/offertes van The Holster Company zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds

worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes

kunnen door The Holster Company tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding

schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een

aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). The Holster Company is niettemin gerechtigd

een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de klant op

de website van The Holster Company een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat

de klant op de bestelknop drukt of een bestelbevestiging per email ontvangt, definitief. Op het moment

dat de klant van The Holster Company een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende

overeenkomst tussen partijen tot stand.

3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites

van derden etc. opgenomen gegevens zijn voorThe Holster Company nimmer bindend.

4. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten,

gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.

 Prijs

1. Alle door The Holster Company gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen

van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door The Holster Company

aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. The Holster Company is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde

en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende

factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen en

dergelijke.

4. The Holster Company is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke

prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Betaling

1. The Holster Company is te allen tijde gerechtigd van de klant zekerheid te verlangen voor de juiste en

tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door The Holster Company afzonderlijk

worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met de klant.

3. In geval van betalingsverzuim is The Holster Company gerechtigd om de uitvoering van de

overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te

ontbinden.

4. Alle betalingen moeten geschieden op een door The Holster Company aan te wijzen

bankrekeningnummer in Nederland.

5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten

en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de

voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

Verrekening door de klant is niet toegestaan.

7. Het doen van betalingen van de klant aan The Holster Company op elektronische wijze, waaronder

via het internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de klant. The Holster Company is niet

aansprakelijk voor schade van de klant verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op

elektronische wijze, via het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard

gegevens door de klant aan The Holster Company via het internet of anderszins is voor eigen risico

van de klant.

8. The Holster Company behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 50

tot 100% te hanteren.

Accounts en registratie

1. De klant kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. The Holster

Company behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de

registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.

2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De

consument staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn

medeweten.

3. De klant zal The Holster Company onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn

inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

4. Het is de klant niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de

consument verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat The

Holster Company de aanvraag van de klant voor een account heeft geweigerd of een account

van de klant na registratie heeft opgeheven.

Levering

1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen – behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de

feitelijke of de door de klant bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van de klant c.q. diens vestiging

waarmee werd gecontracteerd.

2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden

naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn

nimmer te beschouwen als fatale termijn.

3. De klant verplicht zich The Holster Company in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.

4. De klant garandeert voor eigen rekening en risico dat:

a. aan The Holster Company de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking

wordt verleend;

b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen; en

c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00-

18.00 uur kunnen plaatsvinden.

5. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan de klant ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is

niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat de klant een van de hierboven in lid 3 en 4 bedoelde

verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de

klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door The Holster

Company vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de

leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico

van de klant, conform het artikel ‘Risico-overgang’ in deze algemene voorwaarden.

6. Onverminderd de verplichting tot betaling is de klant in het in lid 5 bedoelde geval gehouden tot het

vergoeden van door The Holster Company ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder

het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter

plaatse gebruikelijke tarieven.

Risico-overgang

Ongeacht hetgeen tussen The Holster Company en de klant omtrent kosten van vervoer en assurantie is

overeengekomen, blijven de zaken voor risico van The Holster Company, tot op het tijdstip dat zij in de

feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van de door de klant ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan

door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.

Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door The Holster Company aan de klant afgeleverde zaken gaat pas op de klant

over als deze alles heeft voldaan hetgeen The Holster Company uit hoofde van alle overeenkomsten

met de klant en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of

krijgen.

2. De klant is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van The Holster

Company heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.

3. De klant is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te

bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Evenmin is de klant gerechtigd enige verandering aan de zaak aan te brengen.

4. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is The Holster Company

gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats

waar zij zich bevinden.

Reclames

1. De klant dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte

diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

2. De klant kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de

overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of The Holster Company niet binnen de

hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.

3. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de

betreffende diensten schriftelijk aan The Holster Company te worden gemeld.

4. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat de klant ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen twee

maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

5. Gereclameerde zaken mogen alleen aan The Holster Company worden teruggezonden met

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van The Holster Company. Retourzendingen dienen te zijn

voorzien van de originele verpakking. Retourzending dient in alle gevallen volgens instructies van The

Holster Company te geschieden. The Holster Company behoudt zich het recht voor te verlangen dat

bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.

6. In geval van naar het oordeel van The Holster Company gegronde en naar behoren ingediende

klachten is The Holster Company, zulks te harer keuze, rekening houdend met de belangen van de

klant en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q.

verrichte diensten ofwel verlening van een prijskorting.

7. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als

waarin het werd afgeleverd.

8. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur

schriftelijk te worden ingediend.

Garantie

Wij staan voor 100% achter onze producten, dat betekent dat The Holster Company:

– 2 jaar garantie afgeeft op voortijdige slijtage van de metalen onderdelen (holnieten, drukkers) bij normaal gebruik

– als er buiten de garantieperiode een metalen holniet of drukker versleten is als gevolg van intensief gebruik, zal The Holster Company de reparatie in ons atelier als service uitvoeren. Alle verzendkosten komen dan wel voor rekening klant.

Aansprakelijkheid

1. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de

overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de

betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in

gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke

termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het

karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van The Holster Company tegenover de klant

voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto

factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten.

2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien The Holster Company door de klant uit andere

hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de

overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere

partij de overeenkomst heeft ontbonden;

b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zo

ver de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de algemene voorwaarden;

en/of

c. redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade

lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de

zin van deze voorwaarden.

4. The Holster Company is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade

welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van

bestuurders en leidinggevenden van The Holster Company.

6. The Holster Company is nimmer aansprakelijk ter zake van de door de klant aan The Holster

Company in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. De klant verplicht

zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.

7. Onverminderd het bovenstaande is The Holster Company niet aansprakelijk indien de schade is te

wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk

gebruik van de afgeleverde zaken door de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart The Holster Company voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid

jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de

overeenkomst, ongeacht of de schade door The Holster Company of door haar hulpperso(o)n(en),

hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart de

klant The Holster Company,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband

met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

2. De klant draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.

3. De klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. Indien nakoming zijdens The Holster Company of afname zijdens de klant door overmacht langer dan

één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de

overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan

dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

2. Onder overmacht van The Holster Company wordt in ieder geval verstaan:

a. de omstandigheid dat The Holster Company een prestatie (waaronder een prestatie van de

klant) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of

niet behoorlijk geleverd krijgt;

b. stakingen;

c. storingen in het verkeer;

d. overheidsmaatregelen die The Holster Company verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel

deugdelijk na te komen;

e. relletjes, oproer, oorlog;

f. extreme weersomstandigheden;

g. brand; en/of

h. in-, uit- en/of doorvoerverboden.

3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de klant naar

redelijkheid en billijkheid nakoming van The Holster Company niet mag verwachten, kan de rechter op

verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Ontbinding

1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het

recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of

gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:

a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen

dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;

c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;

d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;

en/of

e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de

overeenkomst niet gevergd kan worden.

2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de

andere partij -na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met

voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de

nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de

ontbinding rechtvaardigt.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Holster Company op de klant

onmiddellijk opeisbaar. Indien The Holster Company de nakoming van de verplichtingen opschort,

behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. The Holster Company behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Privacy en veiligheid

1. The Holster Company respecteert de privacy van de klant. The Holster Company behandelt en

verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het

bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De klant stemt in met deze verwerking.

Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert The Holster Company passende

beveiligingsmaatregelen.

2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van The Holster Company.

Overig

1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden

overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking

tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2. De administratie van The Holster Company geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de

klant gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs

kan dienen.

3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van

kracht blijven. The Holster Company zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de

nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling

in acht zal worden genomen.

4. De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar The Holster

Company is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Alle geschillen tussen The Holster Company en de klant, welke mochten ontstaan naar aanleiding van

een door The Holster Company met de klant gesloten overeenkomst, dan wel van overeenkomsten

die daarvan het gevolg zijn, zullen, tenzij The Holster Company en de klant dienaangaande schriftelijk

andersluidend zijn overeengekomen, in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in

de vestigingsplaats of het arrondissement van The Holster Company.

2. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen The

Holster Company en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Algemene